ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| О нама | Пословање ИСМ |

ПОСЛОВАЊЕ ИСМ

 
26.03.2019.
Сертификација и ресертификација система менаџмента

У периоду од 23. до 25. фебруара, успешно су сертификована - ресертификована три система менаџмента: СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ – према захтевима новог стандарда ISO 9001:2015; СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ – према захтевима новог стандарда ISO 14001:2015 и СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА БЕЗБЕДНОШЋУ И ЗДРАВЉЕМ НА РАДУ – према захтевима новог стандарда ISO 45001:2018.
Овај изузетно сложен и одговоран процес, који подразумева развој на пољу стандардизације, имплеметације и успешне сертификације, кроз лидерску поставку реализован је под професионалним и посвећеним руковођењем Иване Дамљановић, менаџера Центра за интегрисане системе менаџмента у ЈКП ГСП ''Београд'', чији текст објављујемо у целости. (Редакција)
Најављени развој имплементираних система менаџмента у претходном периоду пословања успешно је достигнут на опште задовољство свих запослених пре свега у Центру за ИСМ, а касније и у осталим организационим целинама ЈКП ГСП ''Београд''. Највише руководство препознало је значај примене система менаџмента квалитетом, животном средином и безбедношћу и здрављем на раду, односно да се њиховом применом доприноси унапређењу пословања.
Након извршеног периода транзиције са старих захтева на захтеве нових стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, приступило се њиховом перманентном одржавању од стране Центра за ИСМ, у циљу постизања што већег степена њихове имплементираности у пословне процесе Предузећа. Поред тога, Центар за ИСМ је направио и корак напред, те је претходно сертификовани OHSAS 18001:2007, чији захтеви диктирају успостављање система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, прилагодио најновијем стандарду ISO 45001:2018, који је публикован пре само неколико месеци. То је још један доказ да Центар за ИСМ, односно ЈКП ГСП ''Београд'' иду у корак са светским трендовима развоја из области стандардизације.
Додатну потврду признања преданом и исцрпном раду на пољу развоја система менаџмента у ЈКП ГСП ''Београд'', представља недавно успешно реализована сертификација сва три система менаџмента – система менаџмента квалитетом, животном средином и безбедношћу и здрављем на раду. Сертификација је спроведена у јануару 2019. године од стране сeртификaциoног тела JUQS, које има дугогодишњу традицију пословања на нашим просторима, а и шире, и ужива високу репутацију. JUQS сeртификaциoно тело поседује национални акредитив издат од стране Акредитационог тела Србије, члан је организације IQNet (међународно удружење сертификационих тела), располаже локалним, регионалним, али и међународним експертима, што са једне стране указује на комплексност спроведене екстерне провере, односно сертификације, док са друге стране указује на спремност Центра за ИСМ да се успешно суочи са новим изазовима.
Важно је напоменути да је нови стандард ISO 45001:2018, чији захтеви диктирају успостављање система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду за сада релативно мало заступљен у нашем региону, а можда и шире. Сходно томе, можемо слободно рећи да је ЈКП ГСП ''Београд'' једно од првих јавних предузећа у Републици Србији које је увело овај стандард у своје пословање. Успешно имплементиран и сертификован систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, према захтевима новог стандарда ISO 45001:2018, додатно доприноси репутацији Предузећа и показује високо разумевање проблематике заштите здравља и безбедности на раду запослених. Највише руководство ГСП препознало је бенефите примене овог система имајући у виду комплексност послова који се обављају у предузећу са великим бројем запослених и заступљеност радних места са повећаним ризиком од повреда на раду.
ЈКП ГСП ''Београд'' сада располаже сертификатима за системe менаџмента квалитетом, животном средином и безбедношћу и здрављем на раду према захтевима нових стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
У имплементацији стандарда ISO 45001:2018 у ЈКП ГСП ''Београд'', поред тима Центра за ИСМ, учествовала је и екстерно ангажована консултантска кућа – Институт за истраживање и пројектовање у привреди из Београда. ЈКП ГСП ''Београд'' посебну захвалност исказује консултантима ове куће, Дарку Станојевићу и Љубици Кнежевић на подршци и залагању за успешно увођење и интеграцију стандарда ISO 45001:2018 – система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду са имплементираним системом менаџмента квалитетом и животном средином (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015).

Желим да истакнем изузетно ангажовање и захвалност свим запосленим у Центру за ИМС, који су кроз неисцрпан рад допринели да процес развоја на пољу стандардизације, имплеметације и сертификације протекне ''течно'' и успешно. Такође, захваљујемо се и колегама из Сектора за ЗЖС и БЗнР, чија је подршка неопходна, с обзиром на њихов висок степен компетентности из области животне средине и безбедности и здравља на раду.
Велико хвала свим запосленима у ЈКП ГСП ''Београд'' који су непосредно или посредно учествовали у реализацији пројекта имплементације и сертификације наведених стандарда, а посебно највишем руководству ЈКП ГСП ''Београд'', на челу са директором Предузећа, јер су препознали значај и обезбедили све услове за успешну имплементацију и сертификацију поменутих система менаџмента у нашем предузећу.
Тим Центра за ИСМ наставиће са преданим радом на пољу развоја стандардизације у ЈКП ГСП ''Београд''. У периоду који следи, сви запослени у Центру за ИСМ залагаће се на даљем одржавању имплементираних система, ради постизања ефикасности њихове функционалности. Поред тога, у плану је и даљи развој кроз могућу имплементацију и других стандарда. Посебно је у том смислу интересантан већ поменути стандард ISO 39001:2012, чији захтеви диктирају успостављање система менаџмента безбедношћу друмског саобраћаја.
Ивана Дамљановић, мастер инж. орг. наука
Менаџер Центра за ИСМ
Представник руководства за ИСМ
почетак стране

12.07.2018.

ЛЕТЊА ШКОЛА КВАЛИТЕТА И ЛЕТЊА ШКОЛА ОДРЖАВАЊА – БУДВА 2018
Пример добре праксе - Стално усавршавање инжењера
У епохи сталног технолошког развоја, које је присутно у готово свим сферама живота, неопходна је перманентна едукација и усавршавање стручних кадрова. ЈКП ГСП ''Београд'' је пример добре праксе и тим поводом дајемо информацију везану за обуке из области управљања квалитетом и управљања одржавањем средствима рада које су наши инжењери недавно успешно савладали – наиме, у питању су летња школа квалитета (''Summer school of Quality'') и летња школа одржавања (''Summer school Asset Management'').
Летња школа квалитета и летња школа одржавања, одржане су у периоду од 4. до 10. јуна 2018. године у Будви. Ово је јединствена прилика за учење, размену искустава о садашњости и будућности управљања пословањем, са циљем оспособљавања за управљање квалитетом услуга и производа на поуздан и одржив начин.
Кроз једнонедељни курс предавања и интерактивне радионице, презентована су најновија сазнања и светска искуства из области управљања одржавањем, управљања имовином и стандарда за управљање квалитетом ISO 9001, управљања животном средином ISO 14001, управљања заштитом здравља и безбедности на раду ISO 45001, управљања безбедношћу друмског саобраћаја ISO 39001...
Учествовало је око 30 представника предузећа из Србије од којих ћемо споменути НИС, ЈПКП Лазаревац, Колубару и наравно ЈКП ГСП ''Београд''. Из нашег предузећа летњу школу одржавања – ''Summer School Asset Management'' похађали су Душан Савковић, извршни директор за техничку експлоатацију електроподсистема и Слободан Мишановић, пројект менаџер, док су летњу школа квалитета – ''Summer school of Quality'' похађали: Оливера Жеравчић, Ана Јовановић, Емил Здравковић и Ивана Дамљановић.

Сви представници нашег предузећа положили су предвиђени испит и стекли звање ''Национални стручњак за управљање одржавањем'' и ''Национални стручњак за управљање квалитетом'' и тиме оправдали поверење и дату прилику за стално усавршавање. Овом приликом се захваљујемо нашем директору Предузећа, Жељку Милковићу, који је препознао значај улагања у сталну едукацију кадрова, као и организаторима догађаја - Институту за истраживања и пројектовања у привреди у Београду и Машинском факултету Универзитета у Београду, који су обезбедили еминентне стручњаке из поменутих области и успешно пренели своја искуства и знања.
почетак стране

19.02.2018.

УСПEШНO ИMПЛEMEНTИРAН И СEРTИФИКOВAН СИСTEM MEНAЏMEНTA ЗAШTИTOM ЗДРAВЉA И БEЗБEДНOСTИ НA РAДУ ПРEMA ЗAХTEВИMA СTAНДAРДA OHSAS 18001:2007
Безбедност и здравље запослених – обавеза и приоритет

Већ дуже време постојала је иницијатива од стране Центра за интегрисани систем менаџмента ЈКП ГСП ''Београд'' да се и поред постојећих имплементираних система менаџмента у Предузећу, као што су систем менаџмента квалитетом и систем менаџмента заштитом животне средине, успостави и систем менаџмента заштитом здравља и безбедности на раду.
Центар за ИСМ је заједно са највишим руководством ЈКП ГСП ''Београд'' одавно препознао значај и корисност од увођења OHSAS (Оccupational Health and Safety Assessment Series) система у пословање Предузећа. Најбоља европска пракса у управљању заштитом здравља и безбедности на раду укључује и обавезно постојање и примену OHSAS система у организацијама, нарочито у организацијама као што је ЈКП ГСП ''Београд'', где је преко 5600 стално запослених лица, где се с обзиром на делатност предузећа препознаје већи број радних места са повећаним ризиком од повреда на раду, где су на појединим радним местима микроклиматски услови радне средине такви да захтевају посебан третман због значајног броја хазарда који се јављају, где је и употреба личних заштитних средстава на већем броју радних места од пресудне важности. Контрола и управљање ових, као и већег броја других аспеката безбедности и здравља на раду, несумњиво се најбоље постиже имплементацијом и применом захтева стандарда OHSAS 18001:2007, што је доказано кроз велики број примера примене OHSAS стандарда у велики јавним, а и приватним предузећима у свету.

ЈКП ГСП ''Београд'' је у 2016. години донело одлуку о имплементацији стандарда OHSAS, док је током 2016. и делом 2017. године извршена његова имплементација. Доказ успешне имплементације OHSAS стандарда у ЈКП ГСП ''Београд'' је недавно спроведена успешна сертификација овог стандарда крајем 2017. и почетком 2018. године од стране JUQS – Друштва за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о, Београд. Оно је једно од водећих сертификационих тела акредитовано од стране Акредитационог тела Србије (АТС-а) и чланицe IQNet (The International Certification Network). Тиме је наше предузеће потврдило да иде у корак са европским моделима пословања, док се може слободно рећи да на пољу развоја примене различитих стандарда међународне организације за стандардизацију иде ка лидерској позицији у овом делу југоисточне Европе, као јавно предузеће са оваквом врстом делатности.
Имплементација OHSAS система реализована је од стране Центра за ИСМ и екстерно ангажоване консултантске куће – Института за истраживања и пројектовања у привреди из Београда. Изузетно велики напор и рад у реализацији пројекта имплементације и сертификације OHSAS система уложили су запослени у Центру за интегрисане системе менаџмента, као и колеге у Служби за безбедност и здравље на раду, Служби за заштиту животне средине и Служби за противпожарну заштиту. Такође, велику захвалност дугујемо врховном руководству ЈКП ГСП ''Београд'', посебно директору предузећа Жељку Милковићу, на препознавању значаја и обезбеђивању услова за успешну имплементацију и сертификацију OHSAS система, а наравно и свим запосленим који су непосредно или посредно учествовали у спровођењу овог пројекта.

Ивана Дамљановић, маст.инж.организ.наук.
шеф Центра и прeдставник руководства за ИСМ
почетак стране


Стратешко опредељење пословне политике предузећа је континуирано праћење и примена европских и светских стандарда у свим процесима реализације функције јавног превоза. Унапређење система је трaјни процес, а добијaње сертификата се сматра успешним завршетком једне и квалитетном основом за почетак наредне фазе. И све у циљу да превозник, кроз сталне мере побољшања својих процеса, утиче на побољшање задовољења корисника услуге, организације и друштвене заједнице, пословног резултата, а тиме и стварања окружења које ће мотивисати запослене да дају свој максимум.


почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер